دوران جوانی و وحشت انتخاب ها!

تو این لحظه که مطلب رو مینویسم در آستانه ۲۳ سالگی هستم و انتهای ۲۲ سالگی؛ یعنی در اواسط جوانی. اما چیزی منو آشفته کرده. و اون هم انتخاب کردنه!…

> ادامه مطلب

رهبر گروه کانتینرها (بخش اول)

خب تو اولین شماره مجموعه مطالب کوبرنتیز که بعد از مقدمه یا همون شماره صفر مینویسم، میخوام از مقدمات و بحث های ساده شروع کنیم به پیش رفتن. ولی چون…

> ادامه مطلب