رهبر گروه کانتینرها (بخش اول)

خب تو اولین شماره مجموعه مطالب کوبرنتیز که بعد از مقدمه یا همون شماره صفر مینویسم، میخوام از مقدمات و بحث های ساده شروع کنیم به پیش رفتن. ولی چون…

> ادامه مطلب